Portfolio - Antaris zorgcentrum De Drie Hoven
In het voorjaar van 2001 werd in het zorgcentrum Antaris De Drie Hoven, een aantal studiedagen over complementaire zorg georganiseerd. Deze studiedagen waren een onderdeel van het trainingsprogramma ten behoeve van het snoezelproject van de afdeling Jordaan.

Een commissie onder leiding van de heer Jan Westendorp, begon in september 2000 met de voorbereiding van het project. Teamleiders, commissieleden en collega's van de afdeling waren betrokken bij het hele voorbereidingsproces. In het kader hiervan werd door het CNE scholing gegeven in het werken met geuren en aanraking. Ook een inleiding in het domein en belangrijke filosofische uitgangspunten van complementaire zorg waren onderdeel van het programma. In de zorgvisie van Antaris komt de holistische visie en benadering van de organisatie expliciet tot uiting. De cliënt wordt gezien als een individu bij wie de geestelijke, lichamelijke en sociale context een onlosmakelijk geheel vormt. De zorg van de organisatie is hierop afgestemd.

Deze zorg en de wijze waarop die wordt geleverd, is gericht op het welzijn en het welbevinden van de cliënt. De geleverde zorg is aanvullend op hetgeen de cliënt en zijn/haar omgeving zelf kan en gebeurt zoveel mogelijk in de woonleefsituatie die het best past bij de behoeftes van de cliënt.

In de omgang met psychogeriatrische bewoners maakt men gebruik van verschillende methoden, onder andere het snoezelen. Snoezelen is een methodiek om de cliënt met dementie prettige waarnemingsindrukken te laten opdoen. Het snoezelen is op de afdeling de Jordaan, een doelgerichte activiteit ter stimulering van zintuigen. De zintuiglijke prikkels zijn gericht op de reuk, de tast, de smaak, het horen en het zien. Snoezelen vraagt om een respectvolle en betrokken aandacht voor de cliënt. Het doel is het welbevinden van de cliënt te bevorderen.

(Bron: notitie Snoezelproject afdeling Jordaan, 13 maart 2001


<< Terug naar portfolio